V. Viththagan, R.J. Wimalasiri, P.A.K. Karunananda