S.P. Karunanayaka, S. Naidu, S. Kugamoorthy, T.D.T.L. Dhanapala, A. Ariyaratne, L.R. Gonsalkorala, M. Rajini, W.M.S. Weerakoon, W.M.S. Wanasinghe, S. Karunanayake, M.L. Sudarshana, N.M.R.K. Nawaratne, M.N.C. Fernando and K. Gnaneratnam