W.A.K.R. Kumarasinghe, P.R.M.K. Fernando, J.K. Dissanayake, S.M.C. Himali