B. G. K Madhavi, D. C. K Illeperuma, C. V. L Jayasinghe