L. R. K. Withana, R. J. Wimalasiri and J. W. K. K. Jayasundara