H.M.P. Hewavitharane, G.R. Ranawaka, M.D.J.S. Saparamadu, R.G. Premaratane, H.T.R. Jayasooriya