C.J. Jayawardene, J.N. Senadheera, K.A.S.N. Fernando, W.C.W. Navaratna