K.T. Hettiarachchi, T.R. Senevirathne, A.M.U.S. Atthanayake, V.P.S. Perera