M. R. S. Jayathilake, K. Samarasinghe, M. V. F. Jayasuriya, H. D. Molligoda and  P. P. R. Perera