S. Kugamoorthy, S.P. Karunanayaka, A. Ariyaratne, T. Thanaraj and S. Jayasinghe