P. N. Sajeewani, P. M. K. Indika, K. P. S. Karunasena, H. E. Yapa and P. W. G. D. P . Samarasekara