B.G.S.P. Siriwardhana, H.M.S.M. Herath, D.N. Balasuriya