R.P.C. Iroshini, M. Thayaparan, M.D.J.S. Saparamadu