B.J.M. Nanayakkara, D.C. Wijewardana, V.R. Jayasekara