G.D. Krishantha, H.K.L.K. Gunasekera, K.S.S. Sugathadasa and K.W.D.S. Prasangika