K. A. J. M. Kuruppuarachchi, P. U. N. K. Tissera, N. Kannangara, P. Dias