L. J. Manmatharajah, T. Somarathna, R.M.C.B. Ranaweera and J. Goonerathne