K. K. P. Dinushani, C.S. De Silva, M. D. M. Gunawardhana