S. Tharshan, H.M.J.P. Herath, L. Ganesan, D.R.M. Perera, P.G.H.H. Wijayarathna