S. Thevashayinath, K. Vivehananthan, I. Abeygunawardena