K.J. Gunasekara, D.N. Balasuriya, C.N. Herath, C.P.S. Pathirana