G. M. Kamal, B. Gunaherath and A. A. Leslie Gunatilaka