W.S. Priyantha, D.D. Witharana, R.P.D.H. Hemachandra, D.M.O.K.B. Dissanayake