K. Vivehananthan, S. Thevashayinath, I. Abeygunawardena