G.M. Samanthi, H.H.D.L. Priyangika, W.A.T.P. Gunasekara, B.S.S. De Silva and N.K.S.M. Nissanka