W.K.T. Dushmantha, S.K.M.K. Herapathdeniya, K.A.C.K. Gunathilake