T. D. K. S. Kumara, M. D. J. S. Saparamadu and M. Thayaparan