P. N. Hewabatage, L. K. M. P. Gunawardhana, M. K. N. S. Gunarathna,  E. M. S. Bandara and B. S. S. De Silva