T. C. Sandanayake, S. P Karunanayaka, A. P. Madurapperuma