A.M.D.S. Jayawardhana, R.H.A.T. Perera, N. Abeysekara