K. A. J. M. Kuruppuarachchi, P. Dias, N. C. Kannangara